കേരളം:അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | Kerala Basic Facts

കേരളം:അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ


 • ജനസംഖ്യ : 3,34.06,061
 • വിസ്തീർണ്ണം : 38,863 ച.കി.മീ. 
 • ജില്ലകൾ : 14
 • ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുകൾ : 14 
 • ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ :152
 • ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ : 941
 • റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ : 21
 • താലൂക്കുകൾ : 75 
 • കോർപ്പറേഷനുകൾ : 
 • നഗരസഭകൾ (മുനിസിപ്പാലിറ്റി) : 87
 • നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ  : 140
 • നിയമസഭാംഗങ്ങൾ : 141 (ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ)
 • കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ : 14
 • കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ : 2 (സുൽത്താൻ ബത്തേരി, മാനന്തവാടി) 
 • ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ : 20 
 • ലോക്സഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ : 2 (ആലത്തുർ, മാവേലിക്കര) 
 • രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ : 9
 • ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം : 22 
 • ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം : 13 
 • കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം : 560 കി.മീ 
 • കേരളത്തിന്റെ തീരദേശദൈർഘ്യം : 580കി.മീ 
 • കേരളത്തിൽ തീരപ്രദേശമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം : 9
 • നദികൾ : 44 
 • പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ : 41 
 • കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ : 3 (കബനി, ഭവാനി, പാമ്പാർ)
 • കായലുകൾ : 34
കേരളത്തെക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ
 • നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം.
 • ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശിശുസൗഹൃദ സംസ്ഥാനം.
 • ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സംസ്ഥാനം. 
 • ഏല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. 
 • ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂടിയ സംസ്ഥാനം. 
 • ടൂറിസത്തെ വ്യാവസായികമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. 
 • എയർ ആംബുലൻസ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം.
 • ലോട്ടറി സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം.
 • ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം.
 • ദുരന്ത നിവാരണ ആതോററ്റി ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം.
 • കായിക വിദ്യാഭ്യാസം പാഠ്യവിഷയമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം.
 • പ്രവാസികൾക്ക്  ക്ഷേമനിധി എർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍