മലയാള കവികൾ - അപരനാമങ്ങൾ

Q ➤ മുസ്ലീം കാളിദാസൻ?


Q ➤ ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ ?


Q ➤ കേരള കാളിദാസൻ ?


Q ➤ കേരള യോഗീശ്വരൻ ?


Q ➤ കേരള ശ്രീഹരി ?


Q ➤ കേരള ശ്രീ ഹർഷൻ ?


Q ➤ കേരള ഹോമർ ?


Q ➤ കേരള പുഷ്കിൻ ?


Q ➤ കേരള ചോസർ ?


Q ➤ കേരള ഓർഫ്യൂസ്?


Q ➤ കേരള ക്ഷേമേന്ദ്രൻ ?


Q ➤ കേരള മാർക് ട്വിയൻ ?


Q ➤ കേരള ജോൺ ഗന്തർ ?


Q ➤ കേരള എലിയറ്റ് ?


Q ➤ കേരള എമിലിബ്രോണ്ടി?


Q ➤ കേരള പൂങ്കുയിൽ?


Q ➤ കേരള ടാഗൂർ?


Q ➤ കേരള വാല്മീകി?


Q ➤ കേരള ടെന്നിസൺ?


Q ➤ കേരള സ്കോട്ട് ?


Q ➤ കേരള ഇബ്സൺ?


Q ➤ കേരള പാണിനി ?


Q ➤ കേരള വ്യാസൻ ?


Q ➤ കേരള സുർദാസ്?


Q ➤ കേരള തുളസീദാസ് ?


Q ➤ കേരള വാനമ്പാടി ?


Q ➤ കേരള മോപസാങ് ?


Q ➤ കേരള ഹെമിങ് വേ?


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍