ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ

Q ➤ 1. സസ്യങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയും വികാസവും?


Q ➤ 2. സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഘടന


Q ➤ 3. പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 4. വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 5. വിത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 6. മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 7. പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 8. പഴങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 9. ധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 10. ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 11. കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 12. തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 13. തലയോട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 14. വൃക്കകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 15. കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 16. ചെവികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 17. മൂക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 18. ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 19. അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 20. കോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 21. നാഡികോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 22. കലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 23. രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 24. പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 25. രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 26. പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 27. പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 28. മുടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 29. ഭ്രൂണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 30. കാറ്റിനെകുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 31. ഗ്രന്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 32. സസ്യങ്ങളും ഭൗമോപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം


Q ➤ 33. ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ജീവവിഭാഗം


Q ➤ 34. ജന്തുക്കളുടെ പുറംതോടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ 35. ജലസസ്യ രോഗങ്ങൾ


Q ➤ 36. നരവംശ ശാസ്ത്രം


Q ➤ 37. ശുദ്ധജലം


Q ➤ 38. ചിലന്തികൾ


Q ➤ 39. ഉറുമ്പുകൾ


Q ➤ 40. കുതിരകൾ


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍