പര്യായ പദങ്ങൾ

പര്യായ പദങ്ങൾ1. അമ്മ: മാതാവ്‌, അംബ, ജനനി


2. അച്ഛന്‍: പിതാവ്‌, ജനകന്‍, താതന്‍


3. അങ്കം: യുദ്ധം, പോര്‍, അടര്‍


4. അഗ്നി: പാവകന്‍, അനലന്‍, വഹ്നി


5. അടയാളം: ചിഹ്നം, മുദ്ര, അങ്കം


6. അതിഥി: ആഗന്തുകന്‍, ഗൃഹാഗതന്‍, വിരുന്നുകാരന്‍


7. അതിര്‌: അതിര്‍ത്തി, പരിധി, സീമ


8. അമൃത്‌: പിയൂഷം, സുധ


9. അഭിപ്രായം: മതം, ആശയം, ഛന്ദസ്സ്‌


10. അരയന്നം: ഹംസം, അന്നം, മരാളം


11. അമ്പ്‌: ബാണം, അസ്ത്രം, ശരം


12. അവല്‍: ചിപിടകം, പൃഥുകം, ചിപിടം


13. ആകാശം: വാനം, ഗഗനം, വിഹായസ്സ്‌


14. ആന: ഗജം, കരി, ഹസ്തി


15. ആമ: കൂര്‍മം, കച്ഛപം, കമഠം


16. ആമ്പല്‍: കൈരവം, കുവലയം, കുമുദം


17. മുറ്റം: അങ്കണം, അജിരം, ചത്വരം


18. കണ്ണാടി: മുകുരം, ദര്‍പ്പണം, ആദര്‍ശം


19. കടല്‍: സമുദ്രം, സാഗരം, ആഴി


20. കണ്ണീര്‍: അശ്രു, നേത്രാംബു, അസ്രം


21. കല്ല്‌: ശില, പാഷാണം, ഉപലം


22. കണ്ണ്‌: അക്ഷി, നയനം, നേത്രം


23. ഔഷധം: അഗദം, ഭേഷജം, ഭൈഷജ്യം


24. ആഹാരം: ഭോജനം, ഭോജ്യം, ഭക്ഷണം


25. അവയവം: അംഗം, അപഘനം, പ്രതീകം

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍