ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കടുവാ സങ്കേതങ്ങൾ | Major Tiger Sanctuaries in India

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കടുവാ സങ്കേതങ്ങൾ

Q ➤ പെരിയാർ:


Q ➤ പറമ്പിക്കുളം:


Q ➤ ബന്ദിപ്പൂർ:


Q ➤ ഭദ്ര:


Q ➤ ആനമലൈ:


Q ➤ മുതുമലൈ:


Q ➤ സത്യമംഗലം:


Q ➤ കവാൾ:


Q ➤ മേൽഘട്ട്:


Q ➤ ബോർ:


Q ➤ സാത്പുര:


Q ➤ കൻഹ:


Q ➤ പെൻജ്:


Q ➤ പന്ന:


Q ➤ മുകൻന്ദര ഹിൽസ്:


Q ➤ രത്താബോർ:


Q ➤ സരിസ്ക:


Q ➤ ദുധ്വ:


Q ➤ പിലിഭിട്ട്:


Q ➤ ജിംകോർബറ്റ്:


Q ➤ മാനസ്:


Q ➤ നംദഫ:


Q ➤ പഖുയി:


Q ➤ പലമാവു:


Q ➤ സിംലിപാൽ:


Q ➤ സുന്ദർബൻ:


Q ➤ ബക്സാ:


Q ➤ ഇന്ദ്രാവതി:


Q ➤ വാത്മീകി:


Q ➤ നമേരി:


Q ➤ കാസിരംഗ:


Q ➤ പഖി:


Q ➤ ഡംപ:


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍