നൃത്തരൂപങ്ങൾ : സംസ്ഥാനങ്ങൾ | Dance Forms And States

Dance Forms and States


 • കോലാട്ടം: തമിഴ്‌നാട് 
 • ഭരതനാട്യം: തമിഴ്‌നാട് 
 • തെരുകൂത്ത്: തമിഴ്‌നാട് 
 • മോഹിനിയാട്ടം: കേരളം 
 • കഥകളി: കേരളം 
 • ഓട്ടൻതുള്ളൽ: കേരളം 
 • കുച്ചിപ്പുടി: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 
 • കൊട്ടം: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
 • യക്ഷഗാനം: കർണാടകം, കേരളം
 • ഭാംഗ്ര:പഞ്ചാബ്
 • ഗിഡ: പഞ്ചാബ്
 • തിപ്നി: ഗുജറാത്ത്
 • ഗർബ: ഗുജറാത്ത് 
 • ഭാവൈ: ഗുജറാത്ത്
 • ദണ്ഡിയറാസ്: ഗുജറാത്ത്
 • രാസലീല: ഗുജറാത്ത്

 • മണിപ്പൂരി: മണിപ്പൂർ
 • മഹാരസ്സ: മണിപ്പൂർ
 • ലായിഹരേബ: മണിപ്പൂർ
 • ഛൗ: ഒഡീഷ
 • ബഹാകവാഡ: ഒഡീഷ
 • ഒഡീസി: ഒഡീഷ
 • ദന്താനതെ: ഒഡീഷ
 • ബിഹു: ആസാം
 • അനകിയനാട്: ആസാം
 • ബജാവാലി: ആസാം
 • ഛാക്രി: ജമ്മുകശ്മീര്‍ 
 • ഹികാത്ത്: ജമ്മുകശ്മീര്‍
 • ചമർഗിനാഡ്: രാജസ്ഥാന്‍
 • ഖയാൽ: രാജസ്ഥാന്‍
 • കായംഗബജവംഗ: രാജസ്ഥാന്‍
 • ഗാംഗോർ: രാജസ്ഥാന്‍
 • ജുഗൽലീല: രാജസ്ഥാന്‍

 • ഛപ്പേലി: ഉത്തർപ്രദേശ് 
 • നൗട്ടാങ്കി, കജ്രി: ഉത്തർപ്രദേശ്
 • ദാഹികാല: മഹാരാഷ്ട്ര 
 • ലെസിം: മഹാരാഷ്ട്ര
 • തമാശ: മഹാരാഷ്ട്ര
 • കുമയോൺ: ഉത്തരാഞ്ചൽ
 • ലുഡ്ഢി: ഹിമാചൽപ്രദേശ്
 • കായംഗ: ഹിമാചൽപ്രദേശ്
 • വെയ്കിങ്: അരുണാചല്‍പ്രദേശ് 
 • ലോത്ത: മധ്യപ്രദേശ് 
 • മാഛ: മധ്യപ്രദേശ്
 • പാണ്ട്വാനി: മധ്യപ്രദേശ്
 • കാഥി: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ 
 • ജാത്ര: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍