ദേവസ്വം LDC മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ | Devaswom Board LDC Previous Questions And Related Facts

ഭരണഘടന, കേരള ചരിത്രം, സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് - മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏതു വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ലോകസഭയിലേക്ക് രണ്ട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സമുദായങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുവാൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്: ആർട്ടിക്കിൾ 331

 • എന്നാൽ നൂറ്റിനാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരം (104th ഭരണഘടന ഭേദഗതി) 2020 ജനുവരി 25 മുതൽ ലോകസഭയിലും സംസ്ഥാന അസംബ്ലി കളിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ സംവരണം  അവസാനിച്ചു.
 • 104 ആം ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭരണഘടന വകുപ്പാണ്: 334 (സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ  ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംവരണം)
 • 2020 ജനുവരി 25 ലെ നൂറ്റിനാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരം സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംവരണം  അവസാനിപ്പിച്ചു.
 • നൂറ്റിനാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി  രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പ് വെച്ചത്: 2020 ജനുവരി 21
 • നൂറ്റിനാലാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി: 2020 ലോകസഭയിലും സംസ്ഥാന അസംബ്ലി കളിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സംവരണം പത്തുവർഷം വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു (2030 വരെ)2. ബ്രിട്ടീഷ്ക്കാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ഏതാണ്: ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം

 • ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ കലാപം: അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം
 • ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം: 1721 ഏപ്രിൽ 15
 • ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന ജില്ല: തിരുവനന്തപുരം
 • അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം: 1697 (തിരുവനന്തപുരം)
 • ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് വേണാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ടകശാല ആയിരുന്നു: അഞ്ചുതെങ്ങ്
 • അഞ്ചുതെങ്ങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല: തിരുവനന്തപുരം
 • നായകനില്ലാത്ത കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം
 • ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഉടമ്പടിയാണ്: വേണാട് ഉടമ്പടി (1723)
 • വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പു വെച്ചത്: മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും അലക്സാണ്ടർ ഓം (ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധി)
 • ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ഒരു ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യവും ആയി ഒപ്പുവെക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടിയാണ്: വേണാട് ഉടമ്പടി


3. ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി: എം.എൻ റോയ്

 • പഞ്ചായത്തീരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
 • ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി: മഹാത്മാഗാന്ധി
 • പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനത്തിന്റെ പിതാവ്: ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത
 • ഇന്ത്യൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിതാവ്: റിപ്പൺ പ്രഭു4. അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം  

 • തുലാപ്പത്ത് സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമരം: പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം
 • സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ക്കെതിരെയായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത്
 • ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നടന്ന സായുധ സമരമായും പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം അറിയപ്പെടുന്നു.
 • പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത്: 1946 ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 27 വരെ
 • വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: സി.കെ കുമാരപ്പണിക്കർ
 • പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പശ്ചാത്തലമാക്കി തലയോട് എന്ന കൃതി രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് തകഴി
 • പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പശ്ചാത്തലമാക്കി വയലാർ ഗർജ്ജിക്കുന്നു എന്ന കൃതി രചിച്ചത് പി ഭാസ്കരൻ


5. ആറു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മുറജപം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം: ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

 • ആദ്യമായി മുറജപം നടത്തിയത്: 1750ലാണ്
 • രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു യാഗമാണ് മുറജപം
 • 56 ദിവസങ്ങളിലായാണ് മുറജപം നടക്കുന്നത്
 • തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആരാധനാ മൂർത്തിയാണ് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി
 • തിരുവിതാംകൂറിൽ തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ വർഷം: 1750
 • തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയത് ആരാണ്: മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
 • രണ്ടാമതായി തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയത് ആരാണ്: ധർമ്മരാജ6. 2020 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം തയ്യാറാക്കിയ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു: ഡോ. കെ. കസ്തൂരിരംഗൻ

 • ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 നിലവിൽ വന്നത്: 2020 ജൂലൈ 29
 • ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി: 5+3+3+4


7. കവിതിലകം എന്നറിയപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ

 • കേരളത്തിലെ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ, കറുപ്പൻ മാസ്റ്റർ, സാഹിത്യ നിപുണൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ കൂടെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
 • സാഹിത്യത്തിലൂടെ സാമുദായിക പരിഷ്കരണം നടത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നവോത്ഥാന നായകൻ
 • അരയ വംശോദാരണി മഹാസഭ, വാല സമുദായ പരിഷ്കരണി സഭ, അരയ സേവനി സഭ എന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ ആണ്
 • ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച കൃതിയാണ് സമാധി സപ്താഹം
 • ജാതിവ്യവസ്ഥയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ട കേരളചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ കൃതിയാണ് ജാതിക്കുമ്മി (പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ)8. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ്: 2020 ജനുവരി 10

 • പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം
 • പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് പ്രമേയം പാസാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആണ് ഗോവ
 • പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ 2019 അവതരിപ്പിച്ചത്: അമിത് ഷാ


9. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഭരണഘടന ഭേദഗതി: അമ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി

 • കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ: 102
 • പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭേദഗതി: 73ആം ഭരണഘടന ഭേദഗതി
 • നഗരപാലിക നിയമം, മുൻസിപ്പാലിറ്റി നിയമം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭേദഗതി: 74ആം ഭരണഘടന ഭേദഗതിസ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ

 1. തിരുവാർപ്പ് ഉഷ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്: തിരുവാർപ്പിലെ പായസ നിവേദ്യം
 2. അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട്: പാൽപ്പായസം
 3. ഞെരളത്ത് രാമ പൊതുവാൾ ആരായിരുന്നു: സോപാന ഗായകൻ
 4. "വാജിവാഹനൻ അയ്യപ്പൻ" ഇതിലെ വാജി എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്: കുതിര
 5. മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദിവസവും പതിവുള്ള പൂജകൾ എത്ര എണ്ണം ആണ്: 5
 6. ദേവവിഗ്രഹവും പീഠവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു: അഷ്ട ബന്ധം
 7. കലശപൂജയിങ്കൽ നടത്തേണ്ടതായ വാദ്യം: പഞ്ചവാദ്യം
 8. ചിറ്റമൃത്, പേരാൽമുട്ട്, എള്ള്, കറുക, പാല് , നെയ്യ്, പാൽപ്പായസം ഇവയെല്ലാം ചേർക്കുന്ന ഹോമത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്: മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം
 9. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഉപദേശം ആരുടേതാണ്: സുമിത്ര
 10. പടത്തിപ്പഴം ഇഷ്ടനിവേദ്യമായ ദേവൻ: ശ്രീവല്ലഭൻ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍