വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ആരംഭിച്ച വർഷങ്ങൾ | Wildlife Sanctuary Starr ted In Kerala year

Q ➤ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ പീച്ചി-വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം:


Q ➤ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം:


Q ➤ കുറിഞ്ഞിമല സങ്കേതം:


Q ➤ ചൂലന്നുർ മയിൽ സങ്കേതം:


Q ➤ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം:


Q ➤ കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം:


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍