പി എസ് സി ഫുട്ബോൾ | Football psc

Q ➤ 1. Fl FA രൂപീകൃതമായത് എന്ന്:


Q ➤ 2. FlFA യുടെ അപ്തവാക്യം:


Q ➤ 3. Fl FA യുടെ ആദ്യ അദ്ധ്യക്ഷൻ:


Q ➤ 4. ഫുട്ബോളിനെ സോക്കർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്:


Q ➤ 5. ഫുട്ബോൾ ഭൂഘണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:


Q ➤ 6. ആധുനിക ഫുട്ബോളിന്റെ ജന്മദേശം:


Q ➤ 7. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഫുട് ബോൾ ടൂർണമെൻറ്:


Q ➤ 8. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്:


Q ➤ 9. ആദ്യ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്ന വർഷം:


Q ➤ 10. ആദ്യ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ് വിജയി:


Q ➤ 11. ആദ്യകാല ഫുട്ബോൾ ട്രോഫിയുടെ പേര്:


Q ➤ 12. ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഫിഫ കപ്പ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയ വർഷം:


Q ➤ 13. FIFA കപ്പിന്റെ ശില്പി:


Q ➤ 14. ട്രോഫിയുടെ ഉയരം:


Q ➤ 15. ട്രോഫിയുടെ ഭാരം:


Q ➤ 16. രണ്ട് ഗോൾ പോസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം:


Q ➤ 17. ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ ഉയരം:


Q ➤ 18. കൂടുതൽ തവണ വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ച ടീം:


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍