ബാല്യകാല നാമങ്ങൾ | Childhood Names  • നടുവത്തമ്മൻ: കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ
  • പാപ്പൻ കുട്ടി: ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ
  • മുത്തുക്കുട്ടി: വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
  • കുഞ്ഞൻപിള്ള: ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍