Ancient India: 2 | വേദ കാലഘട്ടം - 2 | Vedic Period - 2 | Rare And Selected General Knowledge Questions for LDC | Rare And Selected General Knowledge Questions for LGS |

വേദ കാലഘട്ടം - 2
1. നാല്‌ ദിക്കുകളും യുദ്ധത്തില്‍ കീഴടക്കിയ പരമാധികാരിയെ അയ്തരേയ ബ്രാഹ്മണര്‍ വിളിച്ചിരുന്നത്‌ എന്ത്???
Answer: ഏകരത്


2. ഹസ്തിനപ്പുരി നഗരം നഷ്ടമായത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ്‌???
Answer: നിചക്ഷുവിന്റെ കാലത്ത്
 
 
3. ഏത്‌ വേദമാണ്‌ ഭാഗികമായി ഗദ്യരുപത്തിലുള്ളത്???
Answer: യജുര്‍ വേദം


4. അഗ്നിദേവനെ സ്തുതിക്കുന്ന എത്ര സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഉണ്ട്???
Answer: 200


5. പുരാതന ഇന്ത്യയില്‍ ആണ്‍കുട്ടിയെ മൃഗത്തെപ്പോലെ കണക്കാക്കിയത് എന്തിന് മുന്നിലാണ്???
Answer: ഉപനയന‌ സംസ്കാരത്തിന്


6. ആര്യന്മാര്‍ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങള്‍ തെളിച്ചത്‌ എന്ത്‌ ഉപയോഗിച്ചാണ്???
Answer: അഗ്നി ഉപയോഗിച്ച്
 
 
7. ആര്യവംശം ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ വ്യാപിപ്പിച്ച ജ്ഞാനി ആര്‌???
Answer: അഗസ്ത്യന്‍


8. യജുര്‍വേദത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണം ഏതാണ്‌???
Answer: ശതപാത ബ്രാഹ്മണം


9. കുടുംബസംബന്ധമായ ആരാധനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്‌ ഏതിലാണ്???
Answer: ഗൃഹൃസൂത്രത്തില്‍


10. ഋഗ്വേദസംസ്‌കാരം പ്രധാനമായി വ്യാപിച്ചത്‌ എവിടെ???
Answer: പഞ്ചാബിലും, ഡല്‍ഹി മേഖലയിലും
 
 

11. ഇന്‍ഡ്യയിലേയ്ക്ക്‌ വരുന്നതിന്‌ തൊട്ടുമുമ്പ്‌ ഇന്‍ഡോ-ആര്യന്‍ വംശജര്‍ ഇന്‍ഡോ-യുറോപ്പ്‌ വംശത്തിന്റെ ഏത്‌ ഘടകം രൂപീകരിച്ചു???
Answer: ഇന്‍ഡോ -ഇറാന്‍ വംശം


12. രാജസൂയം, വാജപേയം, അശ്വമേധം എന്നീ രാജകീയമായ ഈശ്വരാര്‍പ്പണം ആര്‌ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്???
Answer: ബ്രാഹ്മണര്‍


13. “അഘ്ന്യ" (കൊല്ലരുത്‌) എന്ന ഋഗ്വേദത്തിലെ സംജ്ഞ എന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്???
Answer: പശുക്കളെ


14. ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തില്‍ വാണിജ്യം ആരുടെ കൈകളിലായിരുന്നു???
Answer: പാനികളുടെ
 
 
15. 'പ്രപഞ്ചം ആണ് ബ്രഹ്മം, എന്നാല്‍ ബ്രഹ്മം ആത്മാവാണ്‌ ' എന്ന്‌ പ്രതിപാദിച്ചത്‌ ഏതില്‍???
Answer: ഉപനിഷത്തുകളില്‍


16. 'അനിരാവസിത' (ശുദ്ധമായ). 'നിരാവസിത' (ഒഴിവാക്കിയത്‌) എന്നീ സംജ്ഞകള്‍ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവ ആയിരുന്നു???
Answer: ശൂദ്രരെ


17. വേദകാലഘട്ടത്തില്‍ ഏത്‌ രീതിയിലുള്ള ഭരണസംവിധാനമാണ്‌ നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്???
Answer: രാജവാഴ്ച
 
 
18. വേദകാലത്തിലെ ആര്യന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്തായിരുന്നു???
Answer: ബാര്‍ലി, നെല്ലരി


19. 'സൂക്തം' എന്നാലെന്ത്???
Answer: വേദത്തിലെ സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അഥവാ മന്ത്രങ്ങളുടെ സമാഹാരം


20. സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ ഏതിലാണ്???
Answer: ഋഗ്വേദത്തിന്റെ പുരുഷസൂക്തത്തില്‍21. വേദകാലത്തില്‍ ഗണപതി അഥവാ ജ്യേഷ്ഠം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്‌ ആരാണ്???
Answer: ഗോത്രത്തിന്റെ തലവന്‍
 
 
22. വേദകാലത്തിലെ ആര്യന്മാര്‍ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ധാന്യം???
Answer: യവം


23. വേദകാലത്തിലെ പൊതുവഴി, ഗോകുലപാലന്മാര്‍, കന്നുകാലികള്‍ എന്നിവയുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവം ആരായിരുന്നു???
Answer: പുഷന്‍


24. അയോദ്ധ്യയിലെ സൂര്യ രാജവംശത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌ ആരായിരുന്നു???
Answer: ഇക്ഷ്വാകു


25. ഋഗ്വേദത്തിലെ ആളുകളുടെ രാജ്യഭരണപരവും സാമൂഹികവും ആയ അടിസ്ഥാനം ആരായിരുന്നു???
Answer: കുലപതി
 
 
26. “ഭാരത” എന്ന സംജ്ഞയും അതിനുശേഷമുണ്ടായ 'ഭാരത് വർഷ' എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേരും ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്‌ ഏതില്‍???
Answer: ഋഗ്വേദത്തില്‍


27. ജനങ്ങള്‍ ഒരു വശത്തും ദൈവം മറുവശത്തും എന്ന നിലപാട്‌ സ്വീകരിച്ചത്‌ ഋഗ്വേദത്തിലെ ഏത്‌ ദൈവാണ്???
Answer: അഗ്നിദേവന്‍


28. “രാജാ-കാര്‍ത്രി' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അധികാരി ആര്???
Answer: ഗ്രാമണി


29. പുരാതന ഇന്‍ഡ്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭാരത് വർഷ ഏതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു???
Answer: ജംബു ദ്വീപയുടെ
 
 
30. വേദകാലത്തിലെ രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരി ആരായിരുന്നു???
Answer: പുരോഹിതന്‍31. വേദകാലത്തിലെ നാല്‌ ആശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഏതില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്???
Answer: ജബലാ ഉപനിഷത്തില്‍


32. “പതി-കൃതന്‍' എന്ന വിശേഷണ പദം ആരെക്കുറിച്ച്‌ ഉള്ളതാണ്???
Answer: അഗ്നിദേവനെ


33. വേദകാലത്തിലെ “നിഷ്ക' എന്ന സംജ്ഞ പില്‍ക്കാലത്ത്‌ ഏതര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു???
Answer: ഒരു നാണയം
 
 
34. ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങളും ആരെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്???
Answer: ഇന്ദ്രനെ


35. ശ്രൗതം, ഗൃഹ്യം, ധര്‍മ്മസൂത്രം എന്നിവ ഏത്‌ വേദന്‍ഗനയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു???
Answer: കല്ലയില്‍


36. ആര്യന്മാരുടെ ദൈവങ്ങളില്‍ ധര്‍മ്മനീതിയില്‍ ഉന്നതന്‍ ആരായിരുന്നു???
Answer: വരുണന്‍
 
 
37. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പറയുന്ന യുദ്ധങ്ങള്‍ ആര്യവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരി സുദാസും ആര്യവംശത്തില്‍പ്പെടാത്ത ഏത്‌ രാജുകുമാരനും തമ്മിലുള്ളതാണ്???
Answer: ദിവോദാസൻ


38. പില്‍ക്കാലങ്ങളില്‍ ആര്യന്മാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഏത്‌ പ്രദേശത്തായിരുന്നു???
Answer: യമുന മുതല്‍ ബംഗാളിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിര്‍ത്തി വരെ


39. വേദകാലഘട്ടത്തില്‍ “ജനം" എന്ന സംജ്ഞ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ച്‌ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു???
Answer: ഗോത്രത്തെ


40. സാമൂഹികമായ ആചാരങ്ങളെപ്പറ്റിയും ദഹിപ്പിക്കല്‍ ചടങ്ങുകളെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ ഏതിലാണ്???
Answer: ഗൃഹ്യ-സൂത്രത്തില്‍
 
 

41. നിറം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന കാലഘട്ടം ഏത്???
Answer: ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടം


42. ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തില്‍ രാജാവ്‌ പിരിച്ചിരുന്ന നികുതി ഏത്‌ പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു???
Answer: ബലി


43. കാലിമേയ്ക്കലില്‍ നിന്ന്‌ കൃഷിയിലേയ്ക്ക്‌ മാറിയപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ വ്യതിയാനം എന്ത്???
Answer: കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ സാധ്യത


44. വേദകാലഘട്ട സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം ഏതായിരുന്നു???
Answer: കുലം
 
 
45. ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന ഇരുമ്പ്‌ യുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്‌ ഏത്???
Answer: പെയിന്റഡ് ഗ്രേ വെയർ


46. മനു സ്വയംഭുവ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആദ്യത്തെ മനു ഏത്???
Answer: ബ്രഹ്മാവിന് നേരിട്ട് ജനിച്ചത്


47. പുക്കുസ അല്ലെങ്കില്‍ പാല്‍കസ ആരായിരുന്നു???
Answer: തൂപ്പുകാരന്‍


48. വേദയുഗത്തിൽ കത്തിച്ച ഇഷ്ടിക ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച നഗരമേത്????
Answer: കൗസംബി
 
 
49. നിഷാദ ആരായിരുന്നു???
Answer: വേട്ടക്കാരൻ


50. വേദകാലത്തിലെ വിവിധതരം വിവാഹങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു???
Answer: ബ്രഹ്മ, ദൈവ, ആര്‍ശ, പ്രജാപത്യ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍