പദ്ധതികളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ - 1 | Kerala PSC

Important Questions About Five Year Plans
1. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നത്??
Answer: ദേശീയ വികസന സമിതി (National Development Council)


2. ദേശീയ വികസന സമിതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്ന്
Answer: 1952 ആഗസ്റ്റ് 6 (ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയായാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്)
 
 
3. NDC യുടെ അധ്യക്ഷൻ??
Answer: പ്രധാനമന്ത്രി


4. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്ന്
Answer: 1951 ഏപ്രിൽ 1 (1956 ഇൽ അവസാനിച്ചു)


5. ഹാരോൾഡ്പ ഡോമർ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
Answer: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി6. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ മലയാളി
Answer: കെ എൻ രാജ്
 
 
7. കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
Answer: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


8. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടുകൾ
Answer: ഭക്രാനംഗൽ, ഹിരാക്കുഡ്, ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി


9. യുജിസി രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമയത്താണ് ??
Answer: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1953)


10. സാമൂഹിക വികസന പദ്ധതി (Community Development Program), നാഷണൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ സർവീസ് എന്നിവ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്കാലം
Answer: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
 
 

11. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട വളർച്ചാ നിരക്ക്??
Answer: 2.1 % (നേടിയത് 3.6%)


12. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകിയ മേഖലകൾ
Answer: കൃഷി, ജലസേചനം, വൈദ്യുതീകരണം


13. കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
Answer: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


14. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി
Answer: 1956-61
 
 
15. വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
Answer: രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി16. മഹലനോബിസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ??
Answer: രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


17. ദുർഗാപ്പൂർ, ഭിലായ്, റൂർക്കല എന്നീ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ്
Answer: രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
 
 
18. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക്??
Answer: 4.27 % (ലക്‌ഷ്യം വെച്ചത് 4%)


19. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്‌ഷ്യം
Answer: സ്വാശ്രയത്വം ആർജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളർത്തൽ


20. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി
Answer: 1961-66

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍