പദ്ധതികളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ - 2 | Kerala PSC | Easy PSC

Important Questions From Five Year Plan
1. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും സമ്പദ്ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ??
Answer: മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


2. 1962 ലെ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധം, 1965 ലെ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം ഇവയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
Answer: മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
 
 
3. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാനിരക്ക്??
Answer: 2.4 % (ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് 5.6%)


4. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പരാജയകാരണം
Answer: യുദ്ധങ്ങളും വരൾച്ചയും


5. പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം??
Answer: 1966-69 (മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികൾ)6. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവം ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം
Answer: 1966-69 (പ്ലാൻ ഹോളിഡേ)
 
 
7. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി??
Answer: 1969 - 74


8. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
Answer: സ്ഥിരതയോടെയുള്ള വളർച്ച, സ്വാശ്രയത്വം നേടിയെടുക്കൽ


9. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
Answer: നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


10. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പരാജയ കാരണം
Answer: 1971 ലെ ഇന്ത്യ-പാക്ക് യുദ്ധം
 
 

11. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ??
Answer: 3.3% (ലക്ഷ്യം വെച്ചത് 5.6%)


12. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
Answer: അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1974-79)


13. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഇരുപതിന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ??
Answer: ഇന്ദിരാഗാന്ധി (1975)


14. ഇരുപതിന പരിപാടികൾ ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
Answer: അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
 
 
15. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ??
Answer: 5.1%16. കാർഷികോത്പാദനം ലക്ഷ്യമാക്കി കമാൻഡ് ഏരിയ വികസന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
Answer: അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


17. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗരീബി ഹടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്ക്യം ഉയർത്തിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
Answer: അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
 
 
18. മൊറാർജി ദേശായ് സർക്കാർ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയ വർഷം??
Answer: 1978


19. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പരാജയ കാരണം
Answer: അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം


20. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് പകരമായി മൊറാർജി ദേശായി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി
Answer: റോളിംഗ് പ്ലാൻ (1978-79)

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍