ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. കണ്ണിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ:

വിറ്റാമിൻ എ


2. കണ്ണിനകത്ത് അസാമാന്യമർദ്ദമുളവാക്കുന്ന വൈകല്യം:

ഗ്ലോക്കോമ


3. കണ്ണിന്റെ ഏത് ന്യൂനത പരിഹരിക്കാനാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്:

അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം


4. ഏതവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ട്രക്കോമ:

കണ്ണ്


5. കണ്ണുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ:

ഒഫ്താൽമോളജി


6. തിമിരം കണ്ണിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ്:

ലെൻസ്


7. ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുള്ള ജീവി:

ഭീമൻ കണവ


8. കരയാതെ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ജീവി:

സീൽ


9. കരയിലെ കശേരുകികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുള്ള ജീവി:

ഒട്ടകപ്പക്ഷി


10. ഹൈപ്പർമൊട്രോപ്പിയ ഏതവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂനതയാണ്:

കണ്ണ്


11.കണ്ണുനീരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈം:

ലൈസോസൈം


12. കണ്ണുനീർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി:

ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥി


13. തലച്ചോറിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള കണ്ണുള്ള പക്ഷി:

ഒട്ടകപ്പക്ഷി


14. ടി.വി.സ്‌ക്രീനിൽ ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഏതു പ്രത്യേകത മൂലമാണ്:

സമഞ്ജനക്ഷമത


15. കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിറ്റാമിനേതാണ്:

വിറ്റാമിൻ എ

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍