ധരാതലീയ ഭൂപടവും നിറങ്ങളും

ധരാതലീയ ഭൂപടവും നിറങ്ങളും


കറുപ്പ്

 • അക്ഷാംശ - രേഖാംശ രേഖകൾ
 • വരണ്ട ജലാശയങ്ങൾ
 • റെയിൽപാത
 • ടെലഫോൺ - ടെലഗ്രാഫ് ലൈനുകൾ
 • അതിർത്തി രേഖകൾ


നീല

 • സമുദ്രങ്ങൾ
 • നദികൾ
 • കുളങ്ങൾ
 • കിണറുകൾ
 • കുഴൽക്കിണറുകൾ


പച്ച

 • വനങ്ങൾ
 • പുൽമേടുകൾ
 • മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും
 • ഫലവൃക്ഷത്തോട്ടങ്ങൾ


മഞ്ഞ

 • കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ


വെള്ള

 • തരിശുഭൂമി


ചുവപ്പ്

 • പാർപ്പിടങ്ങൾ
 • റോഡ്
 • പാതകൾ
 • ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ


തവിട്ട്

 • കോണ്ടൂർ രേഖകളും അവയുടെ നമ്പറുകളും
 • മണൽ കൂനകളും മണൽ കുന്നുകളും

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍