രാസനാമങ്ങൾ | Chemical Names | Chemistry

Chemical name

Q ➤ എലിവിഷം:


Q ➤ പാറ്റാഗുളിക:


Q ➤ ക്ലോറോഫോം:


Q ➤ അപ്പക്കാരം:


Q ➤ അലക്കുകാരം:


Q ➤ പൊട്ടാഷ് ആലം:


Q ➤ വെള്ളാരങ്കല്ല്:


Q ➤ ഗോമേദകം:


Q ➤ മരതകം:


Q ➤ പുഷ്യാരാഗം:


Q ➤ കൊറണ്ടം:


Q ➤ കുമ്മായം:


Q ➤ നീറ്റുകക്ക:


Q ➤ ജിപ്സം:


Q ➤ ചോക്ക്:


Q ➤ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ്:


Q ➤ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം:


Q ➤ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ:


Q ➤ ക്രോം ആലം:


Q ➤ വെടിയുപ്പ്:


Q ➤ ഹൈപ്പോ:


Q ➤ സ്പിരിറ്:


Q ➤ നവസാരം:


Q ➤ കണ്ണീർവാതകം:


Q ➤ ഘനജലം:


Q ➤ സ്മെല്ലിങ് സാൾട്ട്:


Q ➤ കാസ്റ്റിക് സോഡ:


Q ➤ തുരുമ്പ്:


Q ➤ ആസ്പിരിൻ:


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍