ചാന്ദ്രയാൻ 1 - Chandrayaan -1 Important Points

Q ➤ 1. ISRO വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്രപര്യവേഷണ ഉപഗ്രഹം:


Q ➤ 2. ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ചത്:


Q ➤ 3. വിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലം:


Q ➤ 4. ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിയ തിയ്യതി:


Q ➤ 5. ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം:


Q ➤ 6. ചന്ദ്രയാൻ 1 ന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിച്ചത്:


Q ➤ 7. ചന്ദ്രയാൻ 1 യുടെ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാകയുമായി ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ച കൃത്രിമ പേടകം:


Q ➤ 8. മൂൺ ഇംപാക്ട് പ്രോബ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പതിച്ചത്:


Q ➤ ചന്ദ്രനിൽ പതാക പാറിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ: 4


Q ➤ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ജലാംശം കണ്ടെത്തി


Q ➤ Dr. മയിൽ സ്വാമി അണ്ണാദുരൈ


Q ➤ 11. ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് ISRO ചെയർമാൻ:


Q ➤ 12ചാന്ദ്രയാൻ 1 ന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ISRO ചെയർമാൻ:


Q ➤ 13. ചന്ദ്രയാൻ I ന് ആ പേര് നൽകിയത്:


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍