മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം, സ്ത്രീ സംരക്ഷണം | Women Protection ActQ ➤ ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്?


Q ➤ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നത് ഒരു -------- ആണ്.


Q ➤ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരം?


Q ➤ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?


Q ➤ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ എത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ആണ് അപേക്ഷയിൽ പഠിക്കേണ്ടത്?


Q ➤ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം?


Q ➤ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?


Q ➤ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം?


Q ➤ കുടുംബശ്രീയുടെ ജെൻഡർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്?


Q ➤ സൈബർ ടെററിസത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഏത് വകുപ്പിൽ?


Q ➤ സൈബർ നിയമത്തിൽ അടുത്തിടെ ഒഴിവാക്കിയ വകുപ്പ്?


Q ➤ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ?


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍