കേരള PSC പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റം30/01/2022 ൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതും ലോക് ഡൗൺ കാരണം മാറ്റി വെച്ചതുമായ ഓപ്പറ്റേർ ഇൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി (Cat No. 211/2020) തസ്തികയുടെ പരീക്ഷ 04/02/2022 വെളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 02:30 മുതൽ 04:15 വരെ നടത്തുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിലവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതാണ്.

പരീക്ഷാകേന്ദ്രമാറ്റം
04/02/2022 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 02:30 മുതൽ 04:15 വരെ നടത്തുന്ന ഓപ്പറ്റേർ ഇൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി തസ്തികയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പരീക്ഷാകേന്ദ്ര മാറ്റം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. മറ്റു ജില്ലകളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റം ഇല്ല

ആലപ്പുഴ
പഴയ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം പുതിയ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം
DR. Ambedkar Memorial Govt. Model Residential School, Punnapra, Vadackal, Alappuzha LEO XIII Higher Secondary School, Near Convent Square Junction, Alappuzha (Centre-1)

 

ഇടുക്കി
പഴയ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം പുതിയ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം
Govt. Tribal Higher Secondary School, Kattappana, (Centre-1) St. Georges LPS Kattappana, Idukki

 

 

കോഴിക്കോട്
പഴയ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം പുതിയ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം
GHS for Boys Parayancheri Kozhikode  Govt. Ganapat Boys HS, Chalappuram, Kozhikode
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍