ഭഗവത്ഗീത പ്രശ്നോത്തരി | Bhagavad Gita Quiz : 1

ഭഗവത്ഗീത പ്രശ്നോത്തരി1. ഗീതയിലെ അപൂര്‍വത എന്താണ്????
Answer: കര്‍മം, ജ്ഞാനം, ഉപാസന ഇവയെ ഒരുമിച്ച് അനുഷ്ട്ടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും എന്നാൽ അവക്കുള്ള കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളെ തിരസ്ക്കരിക്കുവാന്‍ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല എന്നുമുള്ള തത്വം പ്രത്യേകമായി എടുത്തുപറയുന്നതാണ് ഗീതയിലെ അപൂര്‍വത


2. അര്‍ജുനന്‍ ആരുടെ പ്രദീകം ആണ്???
Answer: ആത്മജ്ഞാനം നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുമുക്ഷുവിന്‍റെ പ്രദീകം
 
 
3. എന്താണ് ദുഃഖത്തിനു കാരണമായി ഗീത പറയുന്നത്???
Answer: തെറ്റിധാരണയാണ് കാരണം


4. എന്താണ് തെറ്റിധാരണ???
Answer: അല്‍പജ്ഞതയാണ് തെറ്റിധാരണ


5. എന്താണ് അല്‍പ്പജ്ഞതയുടെ പരിഹാരം???
Answer: ആത്മജ്ഞാനം ആണ് പരിഹാരം


6. എന്താണ് ഗീതയിലെ ഫലം???
Answer: മോക്ഷം കൊണ്ടല്ല ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ദുഃഖനിവൃത്തിയുണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ഗീതകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം
 
 
7. ഭഗവത്ഗീത എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം???
Answer: ഭഗവാനാൽ‍ ഗാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്


8. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവന്‍ പേര്???
Answer: ഭഗവത്ഗീതോപനിഷത്ത്


9. ഭഗവത്ഗീതയുടെ കര്‍ത്താവ് ആര്???
Answer: വേദവ്യാസന്‍


10. മഹാഭാരതത്തിലെ ഏതു പാര്‍വത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉള്‍പെട്ടിട്ടുള്ളത്???
Answer: ഭീഷമപാര്‍വത്തിലെ 830 മുതല്‍ 1531 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ ആണ് ഗീത
 
 

11. ഭഗവത്‌ഗീതയില്‍ എത്രഅധ്യായങ്ങള്‍ ഉണ്ട്???
Answer: പതിനെട്ട്


12. ഭഗവത്‌ഗീതയുടെ പാശ്ചാത്തലം എന്താണ്???
Answer: കുരുക്ഷേത്രഭൂമിയിലെ കൌരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധാരംഭം


13. ഭഗവത്‌ഗീത ആര് തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ്???
Answer: ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും


14. ഭഗവത്‌ഗീതയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും ഏതുഭാവത്തില്‍ ആണ് നിലകൊള്ളുന്നത്???
Answer: ആചാര്യ ശിഷ്യഭാവം
 
 
15. ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും ഏതുനിലയില്‍ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്???
Answer: തെരാളിയും പോരാളിയും എന്ന നിലയില്‍


16. ഗ്രന്ഥ താല്‍പ്പര്യ നിര്‍ണയത്തിന് ആവശ്യമായ ഏഴു ലിംഗങ്ങള്‍ ഏവ???
Answer: ഉപദ്രവം, 2. ഉപസംഹാരം, 3. അഭ്യാസം, 4. അപൂര്‍വത, 5. ഫലം, 6. അര്‍ത്ഥവാദം 7. ഉപപത്തി


17. എന്താണ് അഭ്യാസം???
Answer: ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവര്‍ത്തിച്ച്പറയുന്നത് അതാണ് അഭ്യാസം
 
 
18. ഗീതയിലെ അഭ്യാസം ഏതാണ്???
Answer: ആത്മജ്ഞാനം ആണ് ഗീതയിലെ അഭ്യാസ വിഷയം


19. എന്താണ് അപൂര്‍വത???
Answer: മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ കാണാത്ത വിഷയത്തെ പുതിയതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്


20. പണ്ഡിതന്‍റെ ലക്ഷണമായി ഗീതപറയുന്നത് എന്താണ്???
Answer: സമദര്‍ശിത്വം21. സമദര്‍ശിത്വത്തിന്‍റെ അര്‍ഥം എന്താണ്???
Answer: സമംഎന്നാല്‍ തുല്യം എന്നല്ല, ബ്രഹ്മം എന്നാണ്‍ ഗീതയില്‍അര്‍ഥം. സമദര്‍ശിഎന്നാല്‍ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്‍. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ബ്രഹ്മത്തെ കാണുന്നവന്‍ എന്നര്‍ത്ഥം
 
 
22. ഗീതയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ്???
Answer: ആത്മാവ് കര്‍ത്താവും ഭോക്തവും എന്ന ജ്ഞാനം


23. കര്‍മത്തില്‍നിന്നും നിര്‍വൃതിലഭിക്കുവാന്‍ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഗീതനിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നത്???
Answer: ആത്മ ജ്ഞാന സബാതനം


24. ഗീതയിലെ അഹം ശബ്ദം എന്താണ്???
Answer: ബ്രഹ്മം


25. ഗീതയുടെ പരമ ലക്‌ഷ്യം എന്താണ്???
Answer: ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരം
 
 
26. ഗീതയില്‍ ഭക്തന്‍മാരെ എങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു???
Answer: >രോഗാധികളാല്‍ പീഠിതരായി ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ > ജ്ഞാനത്തിനായി ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ >ദാരിദ്ര്യനിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ >ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതിനുശേഷം ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍


27. അന്തര്യാമി എന്നാല്‍ എന്ത്???
Answer: പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്നറിയാന്‍ കഴിയാത്തവിധത്തില്‍ സാനിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തെയാണ് അന്തര്യാമി എന്ന് പറയുന്നത്


28. എന്താണ് മിഥ്യ???
Answer: ഒരു വസ്തു ഉള്ളതായി തോന്നുകയും തത്വം അറിയുന്നതോട് കൂടി അത് ഇല്ലാത്തത്ആണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്‌ മിഥ്യ


29. എന്താണ് മിഥ്യക്ക് കാരണം???
Answer: അജ്ഞാനമാണ് മിഥ്യക്ക് കാരണം
 
 
30. അജ്ഞാനത്തിന് ഗീതയില്‍ പറയുന്ന പേര് എന്ത്???
Answer: മായ31. ആത്മാവിന്‍റെ ലക്ഷണം എന്താണ്???
Answer: സച്ചിതാനന്ദമാണ് ആത്മാവിന്‍റെ ലക്ഷണം


32. എന്താണ് സത്ത്???
Answer: മൂന്നു കാലത്തും നിലനിന്നുവരുന്നത്. മൂന്നുകാലത്തും നിത്യമായിട്ടുള്ള മനസിന്‍റെ പരമസാക്ഷാല്‍ക്കാരമാണ് ആത്മാവ്


33. എന്താണ് ജീവന്‍???
Answer: ദേഹമാകുന്ന ഉപാധിയോട്കൂടിയ ആത്മാവിനെയാണ് ജീവന്‍ എന്ന് പറയുന്നത്
 
 
34. ആരാണ് അവതാര പുരുഷന്‍???
Answer: പൂര്‍ണ ഞജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയതും കര്‍മവാസന മുഴുവന്‍ നശിക്കാത്തതുമായ ജീവാത്മാവാണ് അവതാരപുരുഷന്‍


35. ഗീതയുടെ പരമ ലക്‌ഷ്യം എന്താണ്???
Answer: ആത്മതത്വ സാക്ഷാല്‍ക്കാരവും ബ്രഹ്മപദപ്രാപതിയും


36. ഗീതയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏക ആശ്രമം ഏത്???
Answer: സന്യാസം
 
 
37. ഭഗവത്ഗീതയില്‍ മധ്യവര്‍ത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്ന അത്യന്തം നിഗൂഢമായ അധ്യായം ഏത്???
Answer: ഒന്‍പതാം അധ്യായമായ രാജ വിദ്യാദി രാജ ഗുഹ്യ യോഗം


38. ഗീതയില്‍ ക്ഷേത്രം എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം എന്ത്???
Answer: നശിക്കുന്ന വസ്തു


39. ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞ്ന്‍???
Answer: ക്ഷേത്രം നശിക്കുമ്പോള്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞന്‍


40. വന്ദനശ്ലോകത്തില്‍ ഗീതയേ എങ്ങനെയാണ് വര്‍ണിച്ചിരിക്കുന്നത്???
Answer: ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ കറവപശുക്കള്‍, ഭഗവാന്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കറവക്കാരന്‍, അര്‍ജുനന്‍ പശുക്കുട്ടി, ഉപനിഷത്തുക്കളാകുന്ന പശുക്കളില്‍ നിന്നും കറന്നെടുക്കുന്ന നറും പാലാണ് ഗീതാമൃതം
 
 

41. ഭഗവത്ഗീതയില്‍ എത്രകഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്???
Answer: നാല് ശ്രികൃഷ്ണന്‍, അര്‍ജുനന്‍, ധൃതരാഷ്ട്രര്‍, സഞ്ജയന്‍


42. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം എന്ത്???
Answer: ശോകത്തെയും മോഹത്തെയും കര്‍ഷിപ്പിക്കുന്നവന്‍ (നശിപ്പിക്കുന്നവന്‍)


43. അര്‍ജുനന്‍ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം???
Answer: വെളുത്തനിറമുള്ളവന്‍


44. ധൃതരാഷ്ട്രം എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം???
Answer: കൊക്കും കാലും കറുത്ത അരയന്നം
 
 
45. സഞ്ജയന്‍ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം???
Answer: ബോദ്ധമുള്ളവന്‍, പക്ഷപാതമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവന്‍


46. ഭഗവത്ഗീതയില്‍ എത്രഅധ്യായങ്ങള്‍ ഉണ്ട്???
Answer: 700


47. ഗീതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അദ്ധ്യായം ഏത്???
Answer: പാതിനെട്ടാം അധ്യായം, മോക്ഷസന്യാസയോഗം, പുരുഷോത്തമയോഗം ഇരുപത്ശ്ലോകങ്ങള്‍ വീതം


48. ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായം ഏത്???
Answer: 12 ഉം 15 ഉം അധ്യായങ്ങള്‍ ഭക്തിയോഗം പുരുഷോത്തമ യോഗം, ഇരുപത് ശ്ലോകങ്ങള്‍ വീതം
 
 
49. സാംഖ്യയോഗവും സാംഖ്യശാസ്ത്രവും ഒന്നുതനെയാണോ???
Answer: അല്ല, സാംഖ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ശ്രുതിപ്രാമാണ്യമുള്ള വസ്തുതകള്‍ മാത്രമേ ഗീതയിലെ സാംഖ്യയോഗത്തില്‍ ഒള്ളൂ


50. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ എത്ര പര്യായശബ്ദങ്ങള്‍ ഗീതയില്‍ ഉപയോഗിചീട്ടുണ്ട്???
Answer: പതിനെട്ട്

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍