വിളകളും, രോഗങ്ങളും

വിളകളും, രോഗങ്ങളും  • മഹാളി രോഗം = തെങ്ങ്/കവുങ്ങ്.
  • ഇലപ്പുള്ളി = വാഴ.
  • കുറുനാമ്പ് = വാഴ.
  • കാറ്റ് വീഴ്ച = തെങ്ങ്.
  • ചെന്നീരൊലിപ്പ് = തെങ്ങ്.
  • കുലവാട്ടം = നെല്ല്.
  • പുളളിക്കുത്ത് = നെല്ല്.
  • ദ്രുതവാട്ടം = കുരുമുളക്.
  • പിങ്ക് രോഗം = റബ്ബർ.
  • ചീക്ക് രോഗം = റബ്ബർ.
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍