സംസ്ഥാന കാർഷിക അവാർഡുകൾ - കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ

കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ


    കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ കേരള PSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാർഷിക ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം.

Q ➤ മികച്ച കർഷകൻ


Q ➤ മികച്ച തെങ്ങു കർഷകൻ


Q ➤ പച്ചക്കറിക്കൃഷി


Q ➤ പട്ടികജാതി/വർഗ കർഷകൻ


Q ➤ കർഷക വനിത


Q ➤ കർഷകത്തൊഴിലാളി


Q ➤ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ


Q ➤ നീർത്തട പദ്ധതി


Q ➤ മാധ്യമപുരസ്കാരം


Q ➤ മികച്ച കേര കർഷകൻ


Q ➤ മികച്ച ക്ഷീര കർഷകൻ


Q ➤ മികച്ച പച്ചക്കറി കർഷകൻ


Q ➤ കൃഷി ഓഫീസർ


Q ➤ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ


Q ➤ ഏറ്റവും നല്ല കർഷകന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ബഹുമതി


Q ➤ ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ:


Q ➤ മധ്യ ഇന്ത്യയുടെ നെൽപാത്രം:


Q ➤ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ:


Q ➤ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയുന്ന ജില്ല:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നെല്ലറ:


Q ➤ തമിഴ്നാടിന്റെ നെല്ലറ:


Q ➤ നെല്ലിന്റെ താഴ്‌വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം :


Q ➤ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം:


Q ➤ ഇന്ത്യയുടെ നെൽകിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം


Q ➤ Farmer's Day (കർഷക ദിനം)


Q ➤ അന്തരിച്ചത്


Q ➤ സമാധി സ്ഥലം


Q ➤ കൃഷി മന്ത്രി സഭ രൂപീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം


Q ➤ കൃഷിക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം


Q ➤ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍