കേരള കർഷക ദിനം - ചിങ്ങം ഒന്ന് - കർഷക ദിന ക്വിസ് | Chingam 1 - Kerala Farmers Day Quiz

ചിങ്ങം 1 കേരളം കർഷ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. കേരള കർഷക ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം

Q ➤ ദേശീയ കർഷക ദിനം:


Q ➤ ഭക്ഷ്യവിളകളെക്കാളും നാണ്യവിളകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം:


Q ➤ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക സമരം നയിച്ചത്:


Q ➤ കേരളത്തിൽ കൃഷിഭവനുകൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂറിൽ കൃഷി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി:


Q ➤ കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ ആരംഭിച്ചത്:


Q ➤ കേരള സർക്കാർ കാർഷിക നയം പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം:


Q ➤ കർഷകർക്ക് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്:


Q ➤ കുടുംബശ്രീയുടെ പാട്ട കൃഷി പദ്ധതി:


Q ➤ കർഷകർക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പെൻഷൻ പദ്ധതി:


Q ➤ പരിസ്ഥിതി ശുചീകരിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷണത്തിനും കാർഷിക മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള പദ്ധതി:


Q ➤ ഹരിത കേരളം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലം:


Q ➤ ഹരിത കേരള പദ്ധതിയുടെ അംബാസിഡർ:


Q ➤ ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ:


Q ➤ ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ടാഗ് ലൈൻ:


Q ➤ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യ വിള:


Q ➤ കേരളത്തിലെ ജൈവകൃഷിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ:


Q ➤ കേരളത്തിലെ കാർഷിക വിളകളെ ഭക്ഷ്യവിളകൾ / ------ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്:


Q ➤ അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമായി യുഎൻ ആചരിച്ച വർഷം:


Q ➤ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കിഴങ്ങുവിള:


Q ➤ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ:


Q ➤ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നെല്ലറ:


Q ➤ കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷി കാലങ്ങൾ:


Q ➤ വിരിപ്പ് വിളവിറക്കുന്ന കാലം:


Q ➤ വിരിപ്പ് കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലം:


Q ➤ മുണ്ടകൻ കൃഷി വിളവിറക്കുന്ന കാലം:


Q ➤ മുണ്ടകൻ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലം:


Q ➤ വിളവിറക്കുന്ന കാലം:


Q ➤ വിളവെടുപ്പുകാലം:


Q ➤ ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:


Q ➤ കേരളത്തിലെ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ:


Q ➤ 2007 ൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു:കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ


Q ➤ കേരള കർഷകൻ:


Q ➤ കർഷകശ്രീ:


Q ➤ കർഷകൻ:


Q ➤ കൽപധേനു:കാർഷിക പുരസ്കാരങ്ങൾ


Q ➤ കർഷകോത്തമ:


Q ➤ കർഷകതിലകം:


Q ➤ കേരകേസരി:


Q ➤ കർഷകശ്രീ:


Q ➤ കൃഷി പണ്ഡിറ്റ്:


Q ➤ ഹരിതമിത്ര:


Q ➤ കർഷക ജ്യോതി:


Q ➤ നെൽക്കതിർ:


Q ➤ ഉദ്യാന ശ്രേഷ്ഠ:


Q ➤ കർഷക ഭാരതി:


Q ➤ കൃഷി വിജ്ഞാൻ:


Q ➤ ശ്രമശക്തി:


Q ➤ ക്ഷോണി മിത്ര:


Q ➤ കർഷക മിത്ര:


Q ➤ ക്ഷീരതാര:


Q ➤ ക്ഷോണി രത്ന:


Q ➤ കർഷക പ്രതിഭ:


Q ➤ ആദ്യ ലോക ഭക്ഷ്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി:


Q ➤ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഔഷധഗുണമുള്ള നെല്ലിനം:


Q ➤ കേരളത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന നെല്ലിനം:


Q ➤ കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകൃഷി പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ രൂപം കൊടുത്ത കുട്ടനാട് പാക്കേജിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്:


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍