10th Level Prelims - Kerala History | Kerala Renaissance | കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും

10th level Prelims

Catagory 3 - കേരള ചരിത്രം 

First stage 15/5/22 ന് ചോദിച്ച കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും  അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും

ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് സഹായകരമായ  പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റസും ഉൾപ്പെടുത്തിയ Quick revision

കേരള നവോത്ഥാനം, കേരള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും 10th പ്രിലിംസ് 15-5-22ന് നടന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും

ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും


1. പ്രാചീനമലയാളം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്:

 • ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
 • വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
 • കുമാരനാശാൻ
 • കുമാരഗുരുദേവൻ

Ans: ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ


 • പരശുരാമൻ കേരളത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകി എന്ന പുരാവൃത്തത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന  ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ്: പ്രാചീന മലയാളം


ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു കൃതികൾ

 1. വേദാധികാരനിരൂപണം
 2. മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം
 3. ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം


ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ വിശേഷണങ്ങൾ👇

 1. സർവ്വവിദ്യാധിരാജൻ
 2. ബാല ഭട്ടാരകൻ
 3. കാവി ധരിക്കാത്ത സന്യാസി
 4. കാവിയും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസി
 5. കേരളത്തിന്റെ മഹാനായ പണ്ഡിത സന്യാസി


 • മലബാറിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി: വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


വാഗ്ഭടാനന്ദൻ രചിച്ച പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ

 1. ആത്മവിദ്യ
 2. അദ്ധ്യാത്മ യുദ്ധം
 3. കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട്
 4. ഗാന്ധിജിയും ശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനവും
 5. ഈശ്വരവിചാരം
 6. പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി


 • പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്: കുമാരഗുരുദേവൻ
 • അവശതയനുഭവിക്കുന്ന ദളിതരുടെ മോചനത്തിനായി പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭ സ്ഥാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ: കുമാരഗുരുദേവൻ
 • അടി ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ: കുമാരഗുരുദേവൻ (അവശതയനുഭവിക്കുന്ന ദളിതരുടെ മോചനത്തിനായി കുമാര ഗുരുദേവൻ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് അടി ലഹള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്)പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ (കുമാര ഗുരുദേവനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ)

 1. വാകത്താനം ലഹള
 2. മംഗലം ലഹള
 3. വെള്ളനാടി സമരം
 4. മുണ്ടക്കയം ലഹള
 5. കൊഴുക്കും ചിറ ലഹള


 • നവോദ്ധാനത്തിന്റെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: കുമാരനാശാൻ


2. വസ്ത്രധാരണ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ കല്ലുമാല സമരം സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്:

 • ശ്രീനാരായണഗുരു
 • അയ്യങ്കാളി
 • വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
 • പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ

Ans: അയ്യങ്കാളി


 • പുലയർ ഉൾപ്പെട്ട താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് കാതിലും കഴുത്തിലും ജാതിയുടെ അടയാളമായി കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ് അണിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ 1915ഇൽ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലുമാല ബഹിഷ്കരിക്കുകയും സവർണ്ണ ജാതിയിൽ പെട്ടവരെ പോലെ ആധുനിക ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞ് ഉള്ള അവകാശം പിന്നാക്ക ജാതിക്കാർക്ക് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
 • എന്താണ് നെടുമങ്ങാട് ചന്ത ലഹള: അയിത്തജാതിക്കാർക്ക് ചന്തയിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരുന്നതിനെതിരെ നടന്ന ലഹള (നേതൃത്വം നൽകിയത്: അയ്യങ്കാളി)
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കർഷക സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളി ആണ്
 • കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ആദ്യത്തെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം: സമത്വ സമാജം (സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ)
 • ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്: വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
 • വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ മുന്നോട്ടുവച്ച ദാർശനിക ചിന്താപദ്ധതി: അയ്യാവഴി
 • തൂവയൽപന്തി കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിച്ചത്: വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
 • കേരള ലിങ്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ
 • കായൽ സമ്മേളനം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
 • കായൽ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ്: കൊച്ചി കായലിൽഅയ്യങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ലഹളകൾ

 • പുലയ ലഹള (1915)
 • പുലയലഹള അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകൾ: ഉരുട്ടമ്പലം ലഹള, തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള


3. 1936ഇൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സമരം സംഘടിപ്പിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ്:

 • തിരുവനന്തപുരം
 • കൊച്ചി
 • തൃശ്ശൂർ
 • പാലക്കാട്

Ans: തൃശ്ശൂർ


 • 1936-ലെ വൈദ്യുതി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്: ഡോ. എ. ആർ മേനോൻ, ഇക്കണ്ടവാര്യർ, സി. ആർ. ഇയ്യുണ്ണി, സി. കുട്ടൻ നായർ
 • പാലക്കാട് കല്പാത്തി ക്ഷേത്ര റോഡിലൂടെയുള്ള അവർണ്ണരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നടന്ന സമരം: കൽപ്പാത്തി സമരം
 • തൃശ്ശൂർ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന സമരം: കുട്ടംകുളം സമരം
 • സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം: പാലിയം സത്യാഗ്രഹം (1947)


4. സാമൂഹ്യരംഗത്ത് പുതുചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് 1888ൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലം:

 • അരുവിപ്പുറം
 • വർക്കല
 • ആലുവ
 • ചെമ്പഴന്തി

Ans: അരുവിപ്പുറം


 • ശ്രീനാരായണഗുരു ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ക്ഷേത്രം: കളവൻകോട് അർദ്ധനാരീശ്വര ക്ഷേത്രം
 • ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നമുക്ക് ജാതിയില്ലാ വിളംബരം നടന്ന സ്ഥലം: ആലുവ
 • ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി എവിടെയായിരുന്നു: ശിവഗിരി (വർക്കല)
 • ശ്രീനാരായണഗുരു നിലവിളക്ക് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ക്ഷേത്രം: വിളക്കഅമ്പലം കാരമുക്ക് (തൃശ്ശൂർ)


5. കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രത്യക്ഷ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മേഖല:

 • മലബാർ
 • തിരുവിതാംകൂർ
 • കൊച്ചി
 • ഇവയെല്ലാ

Ans: മലബാർ


 • ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയിലും നാട്ടുരാജാക്കൻമാരിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം നടത്തിയത്. ഇതിനാൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റയും മറ്റ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടേയും രൂപം മലബാറിൽ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. 1956-ൽ ഐക്യകേരള രൂപവത്കരണ സമയം വരെയും മലബാർ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു
 • തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത്


6. മലബാറിൽ 1930 ൽ നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം:

 • പയ്യന്നൂർ
 • മലപ്പുറം
 • ചെർപ്പുളശ്ശേരി
 • ഇവയെല്ലാം

Ans: പയ്യന്നൂർ


 • കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത്: കെ കേളപ്പൻ
 • 1930 ഏപ്രിൽ 13നാണ് കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ ജാഥ ആരംഭിച്ചത്
 • കേരളത്തിലെ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വേദി: പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവ്
 • കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹ യാത്ര കോഴിക്കോട് നിന്ന് പയ്യന്നൂർ വരെ ആയിരുന്നു
 • കെ കേളപ്പന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നയിച്ചത്: മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ
 • കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത്: മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സാഹിബ്
 • പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്: ടി. ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ
 • വരിക വരിക സഹജരെ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം കേരളത്തിലെ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഗാനം രചിച്ചത് അംശി നാരായണപിള്ള)


7. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണജാഥ നയിച്ച നേതാവ്:

 • എ കെ ഗോപാലൻ
 • പി കൃഷ്ണപിള്ള
 • മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
 • കെ കേളപ്പൻ

Ans: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ


 • വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് 1924 ഒക്ടോബർ 1ന് വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരംവരെ സവർണ്ണ ജാഥ നയിച്ചു.
 • ഭാരത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
 • 1936ൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത്: എ.കെ. ഗോപാലൻ
 • ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി മണിമുഴക്കിയആദ്യ അബ്രാഹ്മണൻ: പി കൃഷ്ണപിള്ള
 • ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി: കെ കേളപ്പൻ
 • ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തി: കെ കേളപ്പൻ
 • ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ8. മേൽമുണ്ട് സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യനീതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സമരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു:

 • കുട്ടംകുളം സമരം
 • പാലിയം സത്യാഗ്രഹം
 • ചാന്നാർ ലഹള
 • കുറിച്യ കലാപം

Ans: ചാന്നാർ ലഹള


 • കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭം ആണ്: ചാന്നാർ ലഹള
 • ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് സവർണ്ണ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെപ്പോലെ മാറുമറയിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന സമരമാണ് ചാന്നാർ ലഹള
 • ചാന്നാർ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
 • കുട്ടംകുളം സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്: കെ. വി. ഉണ്ണി, പി.സി. കറുമ്പ, പി. ഗംഗാധരൻ
 • സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം: പാലിയം സത്യാഗ്രഹം
 • പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്: സി കേശവൻ (1947 ഡിസംബർ 4)
 • പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത: രമ തമ്പുരാട്ടി  
 • പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ജാഥ നയിച്ച നവോത്ഥാന നായിക: ആര്യാ പള്ളം
 • പാലിയം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സമരഭടൻ: എം.ജി വേലായുധൻ

 

9. കൊച്ചിരാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡണ്ട്:

 • വി ആർ കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ
 • പട്ടം താണുപിള്ള
 • ഇക്കണ്ടവാര്യർ
 • സി കേശവൻ

Ans: വി ആർ കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ


 • കൊച്ചിയിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തോടെയുള്ള ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനുവേണ്ടി രൂപംകൊണ്ട സംഘടനയാണ് കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലം
 • കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി: വി.ആർ കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ
 • പ്രഥമ പ്രസിഡണ്ട്: എസ് നീലകണ്ഠ അയ്യർ (പിഎസ്സി ആൻസർ പ്രകാരം - കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡണ്ട് വി.ആർ കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ)
 • കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലം രൂപംകൊണ്ടത്: 1941 ജനുവരി 26


10. 1812ൽ ആരംഭിച്ച കുറിച്ച്യ കലാപത്തിന്ന്റെ നേതാവ്:

 • രാമനമ്പി
 • എടച്ചന കുങ്കൻ
 • പഴശ്ശിരാജ
 • തലയ്ക്കൽ ചന്തു

Ans: രാമനമ്പി


 • കുറിച്യർ കലാപം നടന്നത്: വയനാട് (1812 മാർച്ച് 25)
 • വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം കുറിച്ച്യർ കലാപം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • കുറിച്ച്യർ കലാപ സമയത്തെ തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ: ടി. എച്ച് ബേബർ
 • പഴശ്ശി കലാപങ്ങൾ നടന്നത്: പുരളിമല
 • പഴശ്ശിയെ സഹായിച്ച കുറിച്ച്യരുടെ ആരുടെ നേതാവാണ്: തലക്കൽ ചന്തു
 • പഴശ്ശിരാജാവിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ സഹായിച്ച ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് കുറിച്ച്യർ


പഴശ്ശി കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്

 1. കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ
 2. കൈതേരി അമ്പു
 3. എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ
 4. തലക്കൽ ചന്തു

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍