ആസ്ഥാനങ്ങൾ | Head Quarters Of Kerala Institutions |

Q ➤ കേരള ലളിതകലാ അക്കാഡമി?


Q ➤ കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി?


Q ➤ കേരള സംഗീതനാടക അക്കാഡമി?


Q ➤ കേരള പോലീസ് അക്കാഡമി?


Q ➤ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ & ഫൈൻ ആർട്സ്?


Q ➤ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് (KSFE)?


Q ➤ കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്?


Q ➤ അപ്പൻതമ്പുരാൻ സ്മാരകം?


Q ➤ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല?


Q ➤ കേരളത്തിലെ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?


Q ➤ കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?


Q ➤ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (KILA)?


Q ➤ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്‌ റൂറല് ഡെവലപ്പ്മെന്റ്


Q ➤ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ന്റെ ആസ്ഥാനം


Q ➤ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കാശ്യൂ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ന്റെ ആസ്ഥാനം


Q ➤ KSRTC ആസ്ഥാനം


Q ➤ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ്‌റീസ് കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനം


Q ➤ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ബാംബു കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനം


Q ➤ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം


Q ➤ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്‌ ലൂം കോർപറേഷൻ ന്റെ ആസ്ഥാനം


Q ➤ കേരളാ ഹൈകോടതി ആസ്ഥാനം


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍