പോഷകാഹാരം | Biology Questions | Kerala PSC Prelims Model Questions


Q ➤ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ആഹാരത്തിലെ പ്രധാന പോഷകഘടകങ്ങളേവ


Q ➤ പോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം


Q ➤ ആഹാരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട്‌ പോഷകഘടകങ്ങളേവ?


Q ➤ അന്നജത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളേവ?


Q ➤ മാംസൃത്തിലുള്ളതും എന്നാല്‍ അന്നജത്തില്‍ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു പദാര്‍ത്ഥമേത്‌?


Q ➤ അന്നജം ദഹനപഥത്തില്‍ വച്ച്‌ ദഹിച്ച്‌ ഏത്‌ പദാര്‍ത്ഥമായിത്തീരുന്നു?


Q ➤ മാംസ്യം ദഹിച്ച്‌ ഏത്‌ പദാര്‍ത്ഥമായിത്തീരുന്നു?


Q ➤ കൊഴുപ്പ്‌ ദഹിച്ച്‌ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളേവ?


Q ➤ ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിഴങ്ങു വര്‍ഗ്ഗത്തിലുള്ള രണ്ടു സസ്യങ്ങളേവ?


Q ➤ ശരീരകലകളുടെ നിര്‍മ്മിതിക്ക്‌ ആവശ്യമായ പോഷകഘടകമേത്‌?


Q ➤ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ വേണ്ട പോഷകഘടകമേത്‌?


Q ➤ സസ്യ എണ്ണകള്‍ക്ക്‌ അഞ്ച്‌ ഉദാഹരണങ്ങളെഴുതുക?


Q ➤ ഫ്ലൂറിൻ ക്രമാതീതമായി ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ പോയാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമേത്‌?


Q ➤ ജീവകം A ആയി മാറ്റപ്പെടുന്ന വസ്തുവേത്‌?


Q ➤ സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തില്‍ ഏല്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജീവകമേത്‌?


Q ➤ മാംസ്യത്തിന്റെ അഭാവം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടു രോഗങ്ങളേവ?


Q ➤ പല്ലിന്റെ ഇനാമലിനു ബലം നല്‍കുന്ന വസ്തുവേത്‌


Q ➤ ഏത്‌ ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം കൊണ്ട്‌ ഗോയിറ്റര്‍ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു?


Q ➤ തവിടുകളയാത്ത അരിയുടെ മേന്മയെന്ത്‌?


Q ➤ ഒരു ഗ്രാം അന്നജത്തില്‍ നിന്നും ഏകദേശം എത്ര കലോറി ഊർജ്ജം കിട്ടുന്നു?


Q ➤ ഒരു ഗ്രാം മാംസ്യത്തില്‍ നിന്നും ശരീരത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഊർജമെത്ര?


Q ➤ ഏറ്റവും കൂടിയ പോഷകമൂല്യമുള്ള പോഷകഘടകമേത്?


Q ➤ ഒരു ഗ്രാം കൊഴുപ്പില്‍ നിന്നും എത്രമാത്രം ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു?


Q ➤ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഏറ്റുവും അനുയോജ്യയമായ ആഹാര പദാര്‍ത്ഥമേത്


Q ➤ ശരീരത്തിൽ ജീവകങ്ങളുടെ ആധിക്യം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയേത്?


Q ➤ വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രിയമേത്?


Q ➤ ആന്തരകർണ്ണത്തിൽ കേൾവിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഭാഗമേത്


Q ➤ ആന്തരകര്‍ണ്ണത്തിലെ അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?


Q ➤ അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകളുടെ ധര്‍മ്മമെന്ത്‌?


Q ➤ ജനിതക രോഗങ്ങള്‍ക്കു രണ്ട്‌ ഉദാഹരണങ്ങളെഴുതുക?


Q ➤ ആഹാരത്തില്‍ അന്നജത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം?


Q ➤ ആഹാരത്തില്‍ മാംസത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം?


Q ➤ സസ്യകോശഭിത്തിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏത്‌?


Q ➤ കാത്സ്യത്തിന്റെ ആഗിരണത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ജീവകമേത്‌?


Q ➤ വിറ്റാമിന്‍ C ധാരാളമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലമേത്‌?


Q ➤ പഴച്ചാറുകളും മറ്റും കേടുകൂടാതെയിരിക്കാന്‍ അതില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ടു രാസവസ്തുക്കളേവ?


Q ➤ അമാനിറ്റ എന്ന വിഷകരമായ കൂണില്‍ ഉള്ള വിഷവസ്തുവേത്‌?


Q ➤ വിഷകരമായ ഒരു കൂണ്‍ (കുമിള്‍) ഏത്‌?


Q ➤ പഴുക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാലു കായ്കളുടെ പേരെഴുതുക?


Q ➤ നിക്കോട്ടിനിക്‌ ആസിഡിന്റെ കുറവു നിമിത്തം ഏതു രോഗമുണ്ടാകുന്നു?


Q ➤ പഞ്ചസാരയുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപമേത്‌?


Q ➤ സ്കർവി രോഗമുണ്ടാക്കുന്നതിനു കാരണം ഏതു ജീവകത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ്‌?


Q ➤ വിറ്റാമിന്‍ D-യ്ക്കു പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ത്‌?


Q ➤ തയാമിന്റെ അഭാവം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന രോഗമേത്‌?


Q ➤ വിറ്റാമിന്‍ C-യ്ക്കു പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ത്‌?


Q ➤ വിറ്റാമിന്‍ E-യ്ക്കു പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ത്‌?


Q ➤ ഫിലോക്വിനോണ്‍ ഏത്‌ ജീവകമെന്ന്‌ അറിയപ്പെടുന്നു?


Q ➤ കൊഴുപ്പില്‍ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളേവ?


Q ➤ ജലത്തില്‍ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളേവ?


Q ➤ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേത്‌?


Q ➤ ബോട്ടുലിസം എന്ന ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്കു കാരണമായ ബാക്ടീരിയമേത്?


Q ➤ ഊർജ്ജം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകമേത്‌


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍