ചോദ്യങ്ങൾ പലത് ഉത്തരം ഒന്ന്

So many Questions one Answer
1. ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്???
Answer: എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം


2. ഇന്ത്യ 2020 രചിച്ച രാഷ്ട്രപതിയാര്
Answer: എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം
 
 
3. ഇന്ത്യയുടെ 11-ാം മത്തെ പ്രസിഡന്റാര്??
Answer: എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം


4. വിങ് സ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവാര്?
Answer: എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം


5. ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് എഴുതിയതാര്???
Answer: എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം6. സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാര്?
Answer: എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം
 
 
7. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവാര് ???
Answer: ബി ആർ അംബേദ്കർ


8. ബഹിഷ്കൃത് ഹിതകരിണി സഭ തുടങ്ങിയതാര്?
Answer: ബി ആർ അംബേദ്കർ


9. മൂകനായക് മാസികയുടെ സ്ഥാപകനാര്???
Answer: ബി ആർ അംബേദ്കർ


10. അഭിനവ മനു എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?
Answer: ബി ആർ അംബേദ്കർ
 
 

11. എല്ലാ വട്ടമേശ സമ്മേള ന ങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ദളിത് നേതാവാര് ???
Answer: ബി ആർ അംബേദ്കർ


12. 1947 ആഗസ്ത് 15 മുതൽ 1964 വരെഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നേതാവാര് ?
Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു


13. ശിശുദിനം ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്???
Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു


14. 1929-ൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായതാര്?
Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
 
 
15. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എഴുതിയതാര്???
Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു16. ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാര്???
Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു


17. നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചതാര്?
Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
 
 
18. ശാന്തിവനം ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥാനമാണ്??
Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു


19. ഡൽഹി ചലോ ആരുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ്
Answer: സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്


20. 1938-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി ആര്?
Answer: സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍