പ്രധാനദിനങ്ങൾ മാസക്രമത്തിൽ | Important Days in January To December

പ്രധാനദിനങ്ങൾ മാസക്രമത്തിൽ


ജനുവരി മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ

 • ജനുവരി 1 - ആഗോളകുടുംബദിനം
 • ജനുവരി 1 - ആർമി മെഡിക്കൽ കോർപ്പ്സ് സ്ഥാപക ദിനം
 • ജനുവരി 3 - ലോക ഹിപ്നോട്ടിസം ദിനം
 • ജനുവരി 9 - ദേശീയ പ്രവാസി ദിനം (പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് )
 • ജനുവരി 10 - ലോകചിരിദിനം
 • ജനുവരി 10 - ലോക ഹിന്ദി ദിനം
 • ജനുവരി 12 - ദേശീയ യുവജനദിനം
 • ജനുവരി 15 - ദേശീയ കരസേനാ ദിനം
 • ജനുവരി 23 - നേതാജി ദിനം (ദേശ് പ്രേം ദിവസ്)
 • ജനുവരി 24 - ദേശീയ ബാലികാ ദിനം
 • ജനുവരി 25 - ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാരദിനം
 • ജനുവരി 25 - ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം
 • ജനുവരി 26 - റിപ്പബ്ലിക് ദിനം
 • ജനുവരി 26 - ലോക കസ്റ്റംസ് ദിനം
 • ജനുവരി 28 - ലോക കുഷ്ഠരോഗനിവാരണ ദിനം (ജനുവരിയിലെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച)
 • ജനുവരി 30 - രക്തസാക്ഷി ദിനംഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • ഫെബ്രുവരി 1 - തീരദേശ സംരക്ഷണ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 2 - ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 4 - ലോക അർബുദ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 6 - വനിതകളുടെ ചേലാ കർമ്മത്തിന് എതിരെയുള്ള ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 7 - ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 11 - സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷാ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 12 - ചാൾസ് ഡാർവ്വിൻ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 13 - ലോക റേഡിയോ ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 13 - ലോക അപസ്മാര ദിനം ( ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ച )
 • ഫെബ്രുവരി 14 - വാലന്റൈൻസ് ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 20 - ലോക സാമൂഹിക നീതി ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 20 - അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 21 - ലോക മാതൃഭാഷാദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 22 - ലോക ചിന്താദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 24 - ദേശീയ എക്സൈസ് ദിനം
 • ഫെബ്രുവരി 28 - ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം

മാർച്ച് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • മാർച്ച് 1 - വിവേചന രഹിത ദിനം
 • മാർച്ച് 3 - ലോക വന്യ ജീവി ദിനം
 • മാർച്ച് 4 - ദേശീയ സുരക്ഷാദിനം
 • മാർച്ച് 4 - ലൈംഗികചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അന്തർദ്ദേശീയദിനം
 • മാർച്ച് 8 - ലോക വനിതാ ദിനം
 • മാർച്ച് 8 - ലോക വൃക്ക ദിനം
 • മാർച്ച് 14 - പൈ ദിനം
 • മാർച്ച് 15 - ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം
 • മാർച്ച് 16 - ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം
 • മാർച്ച് 18 - ദേശീയ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ദിനം
 • മാർച്ച് 20 - ലോക സന്തോഷ ദിനം
 • മാർച്ച് 21 - ലോക വനദിനം
 • മാർച്ച് 21 - ലോക വർണ്ണവിവേചന ദിനം
 • മാർച്ച് 21 - ലോക കാവ്യ ദിനം
 • മാർച്ച് 21 - ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ദിനം
 • മാർച്ച് 22 - ലോക ജലദിനം
 • മാർച്ച് 23 - ലോക കാലാവസ്ഥാദിനം
 • മാർച്ച് 24 - ലോകക്ഷയരോഗ ദിനം
 • മാർച്ച് 26 - പർപ്പിൾ ദിനം ( അപസ്മാര ബോധവൽക്കരണ ദിനം)
 • മാർച്ച് 27 - ലോക നാടകദിനം

ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • ഏപ്രിൽ 1 - world metal day
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക ബാലപുസ്തകദിനം ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 2 - ലോക മൈൻ അവയർനസ്സ്‌ & മൈൻ വിരുദ്ധപ്രവൃത്തി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 5 - ലോക കപ്പലോട്ട ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 6 - ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 7 - ലോകാരോഗ്യദിനം
 • ഏപ്രിൽ 10 - ഹോമിയോപ്പതി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 12 - അന്തർദ്ദേശീയ വ്യോമയാന ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 13 - ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 14 - അംബേദ്കർ ദിനം (ദേശീയ ജല ദിനം)
 • ഏപ്രിൽ 15 - ലോക ഗ്രന്ഥശാലാധികാരി ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 17 - ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 18 - ലോക പൈതൃകദിനം
 • ഏപ്രിൽ 21 - ലോക സോക്രട്ടീസ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 22 - ലോകഭൗമദിനം
 • ഏപ്രിൽ 23 - ലോക പുസ്തക ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 24 - ദേശീയ മാനവ ഏകതാദിനം
 • ഏപ്രിൽ 24 - ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 25 - ലോക മലേറിയ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 26 - ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം
 • ഏപ്രിൽ 29 - ലോക നൃത്തദിനം

മേയ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • മേയ് 1 - മേയ്‌ ദിനം
 • മേയ് 2 - ലോക ട്യൂണ ദിനം
 • മേയ് 3 -പത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • മേയ് 3 - ലോക സൗരോർജ്ജദിനം
 • മേയ് 6 - ലോക ആസ്ത്മാ ദിനം
 • മേയ് 8 - ലോക റെഡ്ക്രോസ് ദിനം
 • മേയ് 10 - ലോക ദേശാടനപ്പക്ഷി ദിനം
 • മേയ് 11 - ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം
 • മേയ് 12 - ആതുര ശുശ്രൂഷാ ദിനം
 • മേയ് 13 - ദേശീയ ഐക്യദാർഡ്യദിനം
 • മേയ് 14 - മാതൃ ദിനം ( മേയ് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച )
 • മേയ് 15 -അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബദിനം
 • മേയ് 16 - സിക്കിംദിനം
 • മേയ് 17 - ലോകവിദൂര വാർത്താവിനിമയദിനം
 • മേയ് 21 - ഭീകരവാദവിരുദ്ധ ദിനം
 • മേയ് 22 - ജൈവ വൈവിധ്യദിനം
 • മേയ് 24 - കോമൺവെൽത്ത് ദിനം
 • മേയ് 27 - നെഹ്രുവിന്റെ ചരമ ദിനം
 • മേയ് 28 - അന്താരാഷ്ട്ര സ്ത്രീ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന ദിനം
 • മേയ് 29 - മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ദിനം
 • മേയ് 31 - ലോക പുകയില വിരുദ്ധദിനം


ജൂൺ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • ജൂൺ 1 - ലോക ക്ഷീര ദിനം
 • ജൂൺ 1 - ആഗോള രക്ഷാകർതൃ ദിനം
 • ജൂൺ 3 - ലോക സൈക്കിൾ ദിനം
 • ജൂൺ 4 - ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയായ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ജൂൺ 5 - ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം
 • ജൂൺ 6 - അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപക ദിനം
 • ജൂൺ 8 - ലോക സമുദ്ര ദിനം
 • ജൂൺ 14 - ലോക രക്തദാന ദിനം
 • ജൂൺ 15 - മുതിർന്നവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • ജൂൺ 17 - മരുഭൂമി- മരുവൽക്കരണ പ്രതിരോധ ദിനം
 • ജൂൺ 17 - പിതൃദിനം(ജൂണിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച)
 • ജൂൺ 18 - ഗോവ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ജൂൺ 19 - സംസ്ഥാന വായനദിനം
 • ജൂൺ 20 - ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനം
 • ജൂൺ 21 - അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം
 • ജൂൺ 21 - ലോക സംഗീതദിനം [2][3]
 • ജൂൺ 23 - യു.എൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ദിനം
 • ജൂൺ 23 - ലോക വിധവാ ദിനം
 • ജൂൺ 23 - അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് ദിനം
 • ജൂൺ 25 - യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ചാർട്ടർ സൈനിംഗ് ദിനം
 • ജൂൺ 26 - അടിയന്തരാവസ്ഥ വിരുദ്ധദിനം
 • ജൂൺ 26 - ലോക ലഹരിവിരുദ്ധദിനം
 • ജൂൺ 26 - പൾസ് പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ ദിനം
 • ജൂൺ 28 - ലോക ദാരിദ്ര്യദിനം
 • ജൂൺ 29 - ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം

ജൂലൈ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • ജൂലൈ 1 - ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ( ഡോ. ബി.സി.റോയിയുടെ ജന്മദിനം )
 • ജൂലൈ 1 - ലോകആർക്കിടെക്ചറൽ ദിനം
 • ജൂലൈ 4 - അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം
 • ജൂലൈ 8 - പെരുമൺ ദുരന്ത ദിനം
 • ജൂലൈ 11 - ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം
 • ജൂലൈ 12 - മലാല ദിനം
 • ജൂലൈ 15 - ലോക യൂത്ത് സ്കിൽസ് ദിനം
 • ജൂലൈ 16 - ദേശീയ സ്കൂൾ സുരക്ഷാ ദിനം
 • ജൂലൈ 18 - നെൽസൺ മണ്ടേല ദിനം
 • ജൂലൈ 26 - കാർഗിൽ വിജയദിനം
 • ജൂലൈ 27 - ഡോ. എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ചരമദിനം
 • ജൂലൈ 28 - ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം
 • ജൂലൈ 28 - ലോക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം
 • ജൂലൈ 29 - ലോക കടുവാ ദിനം

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • ആഗസ്റ്റ് 6 - ഹിരോഷിമ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ ഞായർ - അന്തർദ്ദേശീയ സൗഹൃദദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 7 - ദേശീയ കൈത്തറി ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 7 - സംസ്കൃത ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - സ്വദേശി ജനങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 9 - നാഗസാക്കി ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 12 - അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 12 - ലോക ഗജ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 13 - ലോക അവയവ ദാന ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 13 - ഇടംകൈയ്യൻമാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 15 - ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 20 - അന്താരാഷ്ട്ര കൊതുക് ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 20 - ദേശീയ സദ്ഭാവനാ ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 22 - ലോക നാട്ടറിവ് ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 25 - സംസ്ഥാന ജീവകാരുണ്യ ദിനം (ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനം)
 • ആഗസ്റ്റ് 29 - ദേശീയ കായിക ദിനം
 • ആഗസ്റ്റ് 29 - അന്താരാഷ്ട്ര ആണവ വിരുദ്ധ ദിനം

സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • സെപ്തംബർ 2 - ലോക നാളികേര ദിനം
 • സെപ്തംബർ 4 - അന്താരാഷ്ട്ര പിങ്ക് ഹിജാബ് ദിനം
 • സെപ്തംബർ 5 - ദേശീയ അധ്യാപകദിനം
 • സെപ്തംബർ 8 - ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 10 - ലോക ആത്മഹത്യാ വിരുദ്ധ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 14 - ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനം
 • സെപ്തംബർ 15 - അന്താരാഷ്ട്ര ജനാധിപത്യ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 15 - എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ദിനം
 • സെപ്തംബർ 16 - ഓസോൺ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 21 - അൾഷിമേഴ്സ് ദിനം
 • സെപ്തംബർ 21 - ലോക സമാധാന ദിനം
 • സെപ്തംബർ 22 - റോസ് ദിനം
 • സെപ്തംബർ 24 - അന്താരാഷ്ട്ര ബധിര ദിനം ( സെപ്തംബറിലെ അവസാന ഞായറാഴ്ച )
 • സെപ്തംബർ 25 - അന്ത്യോദയ ദിവസ്
 • സെപ്തംബർ 26 - ലോക ഗർഭ നിരോധന ദിനം
 • സെപ്തംബർ 27 - ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനം
 • സെപ്തംബർ 28 - ലോക പേവിഷ ബാധാ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 28 - ലോക മാരിടൈം ദിനം
 • സെപ്തംബർ 29 - ലോക ഹൃദയ ദിനം
 • സെപ്തംബർ 30 - അന്താരാഷ്ട്ര വിവർത്തന ദിനം

ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • ഒക്ടോബർ 1 - ലോക വൃദ്ധ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 1 - ലോക വെജിറ്റേറിയൻ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 1 - ദേശീയ രക്തദാന ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 2 - അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 2 - ഗാന്ധി ജയന്തി(ദേശീയ സേവനദിനം)
 • ഒക്ടോബർ 3 - ലോകപ്രകൃതി ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 3 - ലോക പാർപ്പിട ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 3 - ലോകആവാസ ദിനം ( ഒക്ടോബറിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച )
 • ഒക്ടോബർ 4 - ലോക മൃഗക്ഷേമ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 4 - സംസ്ഥാന ഗജ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 5 - ലോക അധ്യാപക ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 6 - ലോക പുഞ്ചിരി ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 8 - ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 9 - കോളമ്പസ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 9 - ലോക തപാൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 10 - ദേശീയ തപാൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 10 - ലോക മാനസികാരോഗ്യദിനം
 • ഒക്ടോബർ 11 - അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാദിനം
 • ഒക്ടോബർ 12 - ലോക കാഴ്ചാ ദിനം (ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച )
 • ഒക്ടോബർ 13 - അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി ദുരന്ത നിവാരണ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 13 - സംസ്ഥാന കായിക ദിനം (കേരളം)
 • ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സൗഖ്യ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ( ഡോ.എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ജന്മദിനം)
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വെള്ളച്ചൂരൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക അന്ധ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക കൈകഴുകൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 16 - ലോക ഭക്ഷ്യദിനം
 • ഒക്ടോബർ 17 - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 17 - ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 20 - അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 23 - അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 24 - ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 24 - ലോക പോളിയോ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 24 - ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഹെറിറ്റേജ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 28 - അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 29 - ലോക പക്ഷാഘാത ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 29 - അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനെറ്റ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 30 - ലോക സമ്പാദ്യ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 31 - ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 31 - രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് ( ഐക്യ ദിനം, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം)
 • ഒക്ടോബർ 31- ലോക നഗര ദിനം

നവംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • നവംബർ 1 - കേരളപ്പിറവി ദിനം
 • നവംബർ 5 - ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • നവംബർ 7 - ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • നവംബർ 7 - സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ് സ്ഥാപക ദിനം
 • നവംബർ 9 - ദേശീയ നിയമ സേവന ദിനം
 • നവംബർ 10 - അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ദിനം
 • നവംബർ 10 - ദേശീയ ഗതാഗത ദിനം
 • നവംബർ 10 - ആഗോള ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ദിനം
 • നവംബർ 11 - ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം (മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനം)
 • നവംബർ 12 - ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം (സാലിം അലിയുടെ ജന്മദിനം )
 • നവംബർ 12 - പബ്ലിക് സർവ്വീസ് പ്രക്ഷേപണ ദിനം
 • നവംബർ 14 - ദേശീയ ശിശുദിനം
 • നവംബർ 14 - ലോക പ്രമേഹദിനം(ഡോ.ഫ്രെഡറിക് ബാന്റിങ്ങിന്റെ ജന്മദിനം)
 • നവംബർ 15 - ലോക ഫിലോസഫി ദിനം ( നവംബറിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച )
 • നവംബർ 16 - ദേശീയ പത്രദിനം
 • നവംബർ 16 - ലോക സഹിഷ്ണുത ദിനം
 • നവംബർ 19 - ലോക ടോയ്ലറ്റ് ദിനം
 • നവംബർ 19 - പുരുഷ ദിനം
 • നവംബർ 19 - പൗരാവകാശദിനം
 • നവംബർ 19 - ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം ( ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം)
 • നവംബർ 20 - ആഗോള ശിശു ദിനം
 • നവംബർ 21 - ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം
 • നവംബർ 21 - ലോക ഫിഷറീസ് ദിനം
 • നവംബർ 25 - സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
 • നവംബർ 26 - സ്ത്രീധനവിരുദ്ധ ദിനം
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ നിയമ ദിനം
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനം
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ ക്ഷീര ദിനം(ഡോ. വർഗീസ് കുര്യന്റെ ജന്മദിനം)
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ എൻ.സി.സി. ദിനം ( നവംബറിലെ നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ച)
 • നവംബർ 29 - പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യാ ദാർഢ്യ ദിനം
 • നവംബർ 30 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം


ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
 • ഡിസംബർ 1 - ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം
 • ഡിസംബർ 2 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം
 • ഡിസംബർ 2 - അടിമത്ത നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
 • ഡിസംബർ 2 - മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനം
 • ഡിസംബർ 3 - ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം
 • ഡിസംബർ 3 -ലോക വികലാംഗദിനം
 • ഡിസംബർ 3 - സംസ്ഥാന കിഴങ്ങ് വിള ദിനം
 • ഡിസംബർ 4 - ദേശീയ നാവികസേന ദിനം
 • ഡിസംബർ 5 - അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് ദിനം
 • ഡിസംബർ 5 - ദേശീയ മാതൃസുരക്ഷാ ദിനം
 • ഡിസംബർ 5 - അന്താരാഷ്ട്ര വോളണ്ടിയർ ദിനം
 • ഡിസംബർ 6 - മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസ്
 • ഡിസംബർ 7 - ദേശീയ സായുധസേനാ പതാക ദിനം
 • ഡിസംബർ 7 - അന്താരാഷ്ട്ര പൊതു വ്യോമയാന ദിനം
 • ഡിസംബർ 9 - അന്താരാഷ്ട്ര അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനം
 • ഡിസംബർ 10 - സാർവ്വദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം
 • ഡിസംബർ 10 - അന്താരാഷ്ട്ര ബാല പ്രക്ഷേപണ ദിനം
 • ഡിസംബർ 11 -അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത ദിനം
 • ഡിസംബർ 14 - ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ദിനം
 • ഡിസംബർ 16 - ദേശീയ വിജയ ദിനം
 • ഡിസംബർ 18 - ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷാവകാശ ദിനം
 • ഡിസംബർ 18 - അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ഭാഷാ ദിനം
 • ഡിസംബർ 18 - അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ ദിനം
 • ഡിസംബർ 19 - ഗോവ വിമോചന ദിനം
 • ഡിസംബർ 20 - അന്താരാഷ്ട്ര മാനവ ഐക്യ ദാർഢ്യ ദിനം
 • ഡിസംബർ 22 - ദേശീയ ഗണിത ദിനം (ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജന്മ ദിനം)
 • ഡിസംബർ 23 - ദേശീയ കർഷക ദിനം (ചൗധരി ചരൺ സിംഗിന്റെ ജന്മ ദിനം)
 • ഡിസംബർ 24 - ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം
 • ഡിസംബർ 25 - ദേശീയ സദ്ഭരണ ദിനം ( അടൽ ബിഹാരി വാജ്പയിയുടെ ജന്മദിനം)
 • ഡിസംബർ 26 - ലോക ബോക്സിങ് ദിനം
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍